Shonen Quest – One Piece 920, Boku no Hero 201, Shingeki no Kyojin 110, Hunter x Hunter 383

One Piece 920: INJUSTIÇA
Boku no Hero Academia 201: DERROTA
Shingeki no Kyojin 110: REBELIÃO
Hunter x Hunter 383: MORTE

One Piece
U: 5,5 viagens no tempo
K: 5 viagens no tempo

Boku no Hero Academia
U: 5 meh
K: 4 meh

Shingeki no Kyojin
U: 3 notas iConniecas
K: 2 notas iConniecas

Hunter x Hunter
U: 10 line-ups do Hunterpalooza
K: 10 line-ups do Hunterpalooza

One Piece 920: INJUSTIÇA Boku no Hero Academia 201: DERROTA […]